Calendar


I'd never thought I'd reach another end
When all I want is to be myself again
So why so soon we were having so much fun
Sometimes I wish I'd never learn to run

Ask me why I'm sad I'll say it's not so bad
I've done too much growing up today
Excuse my bitter half
He's too disturbed to laugh right now
I'll find you when it's done

I wrapped regret around the chance I'd never take
Discarded dreams for too much time awake
Now where did it dissapear to
Youth I fought my way out of
And it feels like I'm running out of timeCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance Calendar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Calendarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Calendar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Calendar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.