Shemhamforash[Music: Gelal / Lyrics: Satanic Hordes, The Black Lourde of Crucifixion]

In the name of Satan I am bourne,
Bestow infernal powers unto me
Shemhamforash

Ne'er the light my eyes to bear,
Grant me the joys of darkest sin
Shemhamforash

Almighty ruler of the night,
Provide me with the gift of sweet revenge
Shemahamforash
I kiss the throne, caress the musky hooves;
Heed the whines of deadly blasphemy
Shemhamforash

In the name of Satan I am bourne,
Bestow infernal powers unto me
Shemhamforash

Blessed are those of the left-hand path,
Cursed be the bastard Nazarene
Shemhamforash

So it is done'Captcha
Liedje Grand Belial's Key Shemhamforash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shemhamforashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Belial's Key Shemhamforash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shemhamforash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.