Alabama Jubilee


You oughts see Mr Jones when he rattles the bones
Old Colonel Brown jumpin' round like some kinda clown
Ol' aged mama she done past eighty-three shoutin' out I'm full o'pep
Watch your step and help yourself
Well one legged Joe jumpin' round on his ol' toe
Threw away his crutch and hollered hey here we go
Well it's hail hail the gang's all here for the Alabama Jubilee
[ guitar ]
You oughta see
[ guitar ]Captcha
Widget
Liedje Jerry Reed Alabama Jubilee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alabama Jubileemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Alabama Jubilee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alabama Jubilee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.