Amazing Grace


Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I'm found
Was blind but now I see

Through many dangers, toils and snares
I have already come
Tears, grace have brought me safe thus far
And grace will lead me home

I was blind but now I seeCaptcha
Liedje Jim Brickman Amazing Grace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amazing Gracemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman Amazing Grace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amazing Grace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.