Facts of Life


Six billion ants crawling on a plate
Six million ants crawling on a plate
None of them give back as much as they take
Six billion ants crawling on a plate

Doesn't mean you should just because you can
It doesn't mean you should just because you can
Like Abraham and Ishmael fighting over sand
It doesn't mean you should just because you can

That is a fact of life
That is a fact of life

Now some of us build and some of us teach
Some of us build, some of us teach
And some of us kill what some of us eat

That is a fact of life
That is a fact of life

Nobody knows what happens when you die
Nobody knows what happens when you die
Believe what you want, it doesn't mean you're right

That is a fact of life
That is a factCaptcha
Widget
Liedje King Crimson Facts of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Facts of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Facts of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Facts of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.