Indiscipline


I do remember one thing
It took hours and hours but
by the time I was done with it

I was so involved
I didn't know what to think
I carried it around with me for days and days
playing little games
like not looking at it for a whole day
and then looking at it
to see if I still liked it
I did

I repeat myself when under stress
I repeat myself when under stress
I repeat myself when under stress
I repeat myself when under stress
I repeat
The more I look at it

the more I like it
I do think it's good
The fact is
no matter how closely I study it

no matter how I take it apart

no matter how I break it down

It remains consistant
I wish you were here to see it

I like itCaptcha
Widget
Liedje King Crimson Indiscipline is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Indisciplinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Indiscipline downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Indiscipline in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.