De Redder


Weet jij wanneer de redder komt
Moeder zei dat hij nooit meer komt
Maar als hij komt dan sta ik daar
En ik vertel hem over al de dingen die ik deed
Toen ik gedronken had
En die de mensen niet verstaan
Je hield je in, je wou me slaan
Lieveling, jij mag me slaan

De oude wereld is niet meer
De straatterreur regeert
Waar is de plicht en de discipline
De overheid berust
Dus ik kocht een geweer en een Dobermann
Die bijt naar iedereen die ons bedreigt
In onze bunker
Waar niemand ons nog redden kan

Vannacht was er een onweer
Je droomde dat je boot verging
Je zieleknijper vraagt maar raak
Je vertelt hem over al de dingen
Die je deed toen je gedronken had
Die de mensen niet verstaan
Je hield je in, je wou me slaan
Lieveling, jij mag me slaan

© Copyright GorkyCaptcha
Piosenkę Gorki De Redder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke De Redder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki De Redder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gorki De Redder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.