Letra da música de Herman Van Veen: Hilversum III

Hilversum III


Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat,
had de slagersjongen nog een opera paraat,
de metselaar kon zingend op de steiger staan,
de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Alle venters hadden eigen aria's,
voor sprot en haring, voor begonia's
Zelfs in de fabrieken kwam van overal
toch weer een liedje door de grote hal

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Tussen het geratel van machines door,
klonk in de confectie een mooi meisjeskoor,
dromend van de prins van weet ik veel,
die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of JeruzalemCaptcha
Widget
A canção da Herman Van Veen Hilversum III é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Hilversum III, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Van Veen Hilversum III. Nós tentamos as reproduzir as letras de Hilversum III de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Van Veen Hilversum IIIno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.