Wake Up And Hate


wake up and hate - another day in paradise
i don't think i've been happy - more than twice in my life
the first time i fucked - the first time i got high
i think there was a third - the first time i saw a man die
and underneath my anger - all i feel is hate
don't want to hear you're sorry - cus it's too fucking late
you tell me to follow my heart - my hearts an empty shell
you tell me to swallow my pride - fuck you and go to hell
you havn't been where i've been - so you'll never understand
i'm just trying to survive - i'll do it anyway i can
and underneath my anger - all i feel is hate
don't want to hear you're sorry - cuz it's too fucking late
too little way too fucking late
every breathing moment filled with hateCaptcha
Liedje 100 Demons Wake Up And Hate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Up And Hatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 100 Demons Wake Up And Hate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Up And Hate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.