Ruthie Lingle


blue ruthie lingle take me home
sad eyed suzanna take me home
legs, thighs an navel you're the only one
goddess samantha take me home

black eyed rebecca take me home
here buxom gretta take me home
the curse of those red lips o me
leah samantha take me home

meek mother mary take me home
sweet sister sarah take me home
underneath the floor boards
down here eatin' dirt
seduce me samantha take me homeCaptcha
Liedje 16 Horsepower Ruthie Lingle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ruthie Linglemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 16 Horsepower Ruthie Lingle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ruthie Lingle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.