When You Cry


Highschool crush so true I wish I could have told you I've waited too long I finally did one night I asked you to dance and you laughed in my face Then to make it worse, on went the lights When your heart breaks I'll be there to laugh in your face, like you did to me When you're moping down the stairs
I'll be there to push you Maybe you'll land on your head I hope that your heart breaks every time someone looks at you I hope you always feel how I felt that night when you made me lower than the dirt on your shoes I heard you wanted to apologize, but two words don't wipe out six years And I never will let you forget it And every night I hope you cry out your eyes Every time I saw you, I felt nauseous And I still do
Every time you cry, it makes my day I hope you're crying right now (Every time it makes my day)Captcha
Liedje 5 Days Ahead When You Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When You Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 5 Days Ahead When You Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When You Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.