Month Of Sundays


It's incredible the way you made me look forward to another miserable day
And from the days to weeks to months,
you'd be surprised how it adds up to this ugliness now that you're gone
I thought time would trade this hopelessness for love,
and I believe that they both feel identical
I'm counting back the other ways I hate you
It always happens that way
And I would love to change your mind, but I never fucking tried
I'm laughing, well you're not
To cross this line to happiness from hell,
I'll have to do alright with someone else
Now I'm counting backwards, and there's only you
There's only youCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Month Of Sundays is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Month Of Sundaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Month Of Sundays downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Month Of Sundays in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.