Hide Child


I can see through you beyond the curtain
Inside, inside you
Winter is with you, ice in your eyes
This cold night, cold night

Hide child, I am but a breath away
Hide child, as you turn your face away
Hide child, everything is clear to me
Hide child, somebody be near me bye bye

Evening lingers so I am alone now
So tired, so tired
Finding that my disappointment
Is the only way to follow
The light, the light

Hide child, shadows are your only friend
Hide child, as the shape of night descends
Hide child, the rain around me
Makes me want to cry child,
Tell you about me

Some things you choose
You can?t make up your mind
So you lose it in time, in time

Hide child, quietly behind the door
Hide child, who can I be looking for
Hide child, somewhere there I can?t be sure
Hide child, the room is empty,
Slow down
Slow downCaptcha
Liedje All About Eve Hide Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hide Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All About Eve Hide Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hide Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.