Martha's Harbour


I sit by the harbour
The sea calls to me
I hide in the water
But l need to breathe

You are an ocean wave my love
Crashing at the bow
I am a galley slave my love
If only I could find out the way
To sail you
Maybe I'll just stow away

I've been run aground
So sad for a sailor
I felt safe and sound
But needed the danger

You are an ocean wave my loveCaptcha
Liedje All About Eve Martha's Harbour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Martha's Harbourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All About Eve Martha's Harbour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Martha's Harbour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.