Winter Sky


The stories of the world are sung
In places that were never young
I have counted every one
Chorus
All the clouds will come to you
So the sun never comes through
And we will hide
From twenty years of winter sky
The faces of the world are hung
In places I was never born
Some will smile while others moan
Chorus
Pictures of the world are shown
In places I have never known
Who will know who shaped the stone
Chorus
Still it turns and says to me
In words that come uneasily
Answers are not meant to be
ChorusCaptcha
Liedje Big Country Winter Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Winter Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Country Winter Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Winter Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.