The Loving Kind


THE LOVING KIND
WRITERS ROGER BOWLING, LARRY BUTLER

Somewhere I heard these words one time
Love is like a clinging vine
Wrap me 'round your heart
And 'round your mind
I've never had to cling to you
'Cause I have no fear of losin' you
Our love is not a clinging vine
It's the lovin' kind
Somewhere I let read these words one time
Love is like a glass of wine
Aging made it sweeter and so fine
It's no better now than before
'Cause we've got the best and there's nothin' more
Our love is not a glass of wine
It's the lovin' kind
Let them write their fancy words
For people who have never heard or tasted
A love like yours and mine
Ours is not a clinging vine
And it's certainly not a glass of wine
It's love
And our love is the lovin' kind
Our love is not a clinging vine
And it's certainly not a glass of wine
It's love
And our love is the lovin' kindCaptcha
Liedje Billie Jo Spears The Loving Kind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Loving Kindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billie Jo Spears The Loving Kind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Loving Kind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.