Magic in the Night


I remember the evening
In the summertime air
and the stars were bright
Was the first time that I'd heard it
Was the first time I'd heard the flute
On a warm summer night
Well I remember my heart lift
When I heard the song and the lovely sight
Of the girl I shared my dreams with
As we found love to the flute
On a warm summer night
Bridge:
Well I don't know who was playing the song
As the darkness stole our sight
But I know those feelings
they're not wrong
Was the first time I'd heard the flute
On a warm summer night
Well every now and then
When I hear the flute
And it sounds so right
It'll take me back again
To the first time I'd heard the flute
On a warm summer nightCaptcha
Liedje Boyd Jim Magic in the Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Magic in the Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boyd Jim Magic in the Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Magic in the Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.