Heart Of Hearts


Her face, her face didnt change the whole damn time
when suddenly suddenly she left the room crying
turned her cards, turned her cards over they were shocked 2 find
one card, none of them had ever seen dealt
was a heart of hearts

staring, staring out the window like somethings missing
talking, talking 2 himself but not even he is listening
read the letter, read the letter over he was shocked to find
dear u, the heart is nothing but, nothing but a shell
4 your heart of hearts

talking bout real love baby
it's such a precious thing
it's got 2 be true love baby
it's such a precious thing
it's got 2 be true love baby
it's such a precious things
cuz we're all just fumbling baby
fumbling in the dark
4 a heart of heartsCaptcha
Liedje !!! (Chk Chk Chk) Heart Of Hearts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heart Of Heartsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje !!! (Chk Chk Chk) Heart Of Hearts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heart Of Hearts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.