Baby Mine


Baby mine, don't you cry
Baby mine, dry your eyes
Rest your head close to my heart,
Never to part, baby of mine

Little one, when you play,
Don't you mind what they say
Let those eyes sparkle and shine,
Never a tear, baby of mine

If they knew sweet little you,
They'd end up loving you too
All those same people who scold you,
What they'd give just for the right to hold you

From your head to your toes,
You're not much, goodness knows
But you're so precious to me,
Cute as can be, baby of mineCaptcha
Liedje Disney On The Record Baby Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disney On The Record Baby Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.