Not So Manic Now


The wind's whistling
my mind's twisting
I was making myself the usual cup of tea
when the doorbell strangely rang
Because I've been up here for a while
I'm starting to feel tha monotony of a tower block
I'm not so manic now
I can uphold the weight of those neighbours
& she's lifting & throwing to the wall
the post-natal harmonies of youth
when this younger man - 25
advantageously took away her pride
I staggered shaking slowly to the door
Through the frosted panel I can see you
Your intentions as a salesman truly cush
You endeavoured as a psycho just to push
& whilst lifting & throwing to the wall
my puny structure of an ageing OAP
No reason why you chose my flat
breathing deeply in a tranceCaptcha
Liedje Dubstar Not So Manic Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not So Manic Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dubstar Not So Manic Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not So Manic Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.