The Dance in Doubt and Fear


Could satan fear surprise my fear
so come here
you are ? to me
please
trust in me my dear
take your time come aside to bring light
I lose my time I'll dissappear with daylight
A tiny gate that ? in the wall
what kind of voice whay kind of ?
that pass into my hollow ? my heavy ?
I have to leave this ?
have to follow my inner courseCaptcha
Liedje Eloy The Dance in Doubt and Fear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Dance in Doubt and Fearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eloy The Dance in Doubt and Fear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Dance in Doubt and Fear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.