The Brain


It's a test, I adapt or die
When most of it is an all out lie
A story's been undisclosed against a will that was never told
Undisclosed who's bad or good
They've the force they'll make it good
They disclose, repeat the rest
They're the ones that I detest
The brain dominates, dictates, controls you, says we all lose
The thing is set into a mold
Lies details and when I'm told

Don't ask me who's fighting who
I give up on watching the news
No one knows what it's good for, keeping score (I'll check with Gavin on these!)Captcha
Liedje Faction The Brain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Brainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Faction The Brain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Brain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.