Wait for the Sun


Sometimes I feel like kicking my own rump
Have no money,but big dreams
Fight my way and wait for the sun
Yes I still believe!
Wait for the sun
Don't make light of me
I win by allo means
I shall never give up
Draw my chin in a fighting pose
Keep breathing through until I fall down
Nothing gives me more pleasure
Then change the worldCaptcha
Liedje Hi-Standard Wait for the Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wait for the Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hi-Standard Wait for the Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wait for the Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.