Take Me Down


(Holly Williams)

It's a dead end road and I'm fully aware
You got me there, It got me to you
Baby I could do better but I don't care
It's all the same when it's killing you

Please don't leave me, though my heart is black and blue
My love, deceive me
I'll believe you
Take Me Down

It's a naive world who loves the pain
The more it hurts, the more we gain
And I talk to God but I got no prayers
I don't wanna rise out of this hell

Please don't leave me, though my heart is black and blue
My love, deceive me
I'll believe you, I'll believe you
Take Me Down

I'll please you in the morning light
When you're done, you leave my bed
And I've known all along that this ain't right
I give, I give, I give
You only takeCaptcha
Liedje Holly Williams Take Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holly Williams Take Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.