Rain Song


Take a look inside, tell me what you see
There's someone there that shouldn't be
Times have been and gone, we've made mistakes
We're holding on to something wrong, a choice I wouldn't make
I'M NOT YOUR SAVIOUR, I'M NOT HERE TO HELP YOU
NO SHINING LIGHT TO GUIDE YOU, OH I'M NOT YOUR SAVIOUR
In these days, when the time'd pass so slow
There's more to say when it's time to go
You hold your breath, all the while, while I freeze a smile
I'M NOT YOUR SAVIOUR, I'M NOT HERE TO HELP YOU
NO SHINING LIGHT TO GUIDE YOU, OH I'M NOT YOUR SAVIOUR
(Say, say, say, say)
Away I went at a faster speed, still holding out for a greater need
You write your name in the sand
Yes you, you, you, you, you write in a foreign hand
I'M NOT YOUR SAVIOUR, I'M NOT HERE TO HELP YOU
NO SHINING LIGHT TO GUIDE YOU, OH I'M NOT YOUR SAVIOUR
I'M NOT YOUR SAVIOUR, I'M NOT HERE TO HELP YOU
NO SHINING LIGHT TO GUIDE YOU, OH I'M NOT YOUR SAVIOURCaptcha
Liedje Inspiral Carpets Rain Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rain Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Rain Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rain Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.