Molotov


Here I sit
With a molotov in my hand
Don't you think
It's time to make a stand?
CH: What's your price to be free
Can't you open your eyes and fucking see
Why do you sit there and cry
How long are you gonna
Live this fucking lie
It's not too late
To stop this oppressive state
You've signed and sealed
Your own fucking fate
They've torn you apart
With their metal claws
They've pissed in your wounds
And bound you by the lawsCaptcha
Liedje Lower Class Brats Molotov is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Molotovmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lower Class Brats Molotov downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Molotov in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.