Child's Hands


I am so cold, I want you to heat me
I am so tired, I want you to carry me
I am so torn, I want you to mend me
I am so quiet, find words for me

Chorus:
But I'm old enough to know
Old enough to understand
All these things I've carried here
Belong in a child's hands

I am so guilty, want you to absolve me
I am so distant, build a road to me
I don't want to know, promise you'll lie to me
Don't want to be alone, promise never to leave me

Chorus:
But I'm old enough to know
Old enough to understand
All these things I've carried here
Belong in a child's handsCaptcha
Liedje Lucy Kaplansky Child's Hands is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Child's Handsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lucy Kaplansky Child's Hands downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Child's Hands in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.