Flower


BRING sally up
And BRING sally down
Lift and squat
Gotta tear the ground

Old miss lucy's dead and gone
Left me here to weep and moan

If you hate it fold your arms
If you love it clap your handsCaptcha
Liedje Moby Flower is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flowermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moby Flower downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flower in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.