Who Am I


I'm afloat in the ocean
trying not to sink
I'm a crack in the asphalt
you walk by on the street
I'm a falling star you'll never see
The lash in your eye the I in team
So who am i

Don't say it will stay
this way forever

I'm the lesson
you'll never learn
The sickness that was never
your concern
I'm the big suprise
at the end of the night
The bridge in the gap
The corner of your mind
So who am I

Don't say it will stay
this way forever

I'm holding on
Yes i am careful what i wish for
I am the knot in your stomach
THe phlegm in your throat
The message saying
you're not home
Don't say it will stay
this way foreverCaptcha
Liedje New Found Glory Who Am I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Am Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Found Glory Who Am I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Am I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.