Beneath The Fire


the house goes wanting
my woman still waiting
but i'm not leaving
i will find you
i know our love is true
i will find you

i feel he's deep down
past smoke and steel
broken concrete walls
when i sit down here i say

there beneath the fire
telling me it would be alright
there beneath the fire
telling me it would be alright

i will find you
i know our love is true
i will find you
i'm not leaving
'til the last dust pan of dirt is gone from here

there beneath the fire
telling me it would be alright
there beneath the fire
telling me it would be alrightCaptcha
Liedje Pete Francis Beneath The Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beneath The Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Francis Beneath The Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beneath The Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.