Desire


Two hearts fading, like a flower
And all this waiting, for the power
For some answer, to this fire
Sinking slowly The water?s higher
Desire

With no secrets No obsession
This time I'm speeding with no direction
Without a reason What is this fire?
Burning slowly My one and only
Desire

You know me You don't mind waiting
You just can't show me, but God I'm praying,
That you'll find me, and that you'll see me,
That you run and never tire
DesireCaptcha
Liedje Ryan Adams Desire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desiremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ryan Adams Desire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.