Stepson


I'm free
he can't touch me
six feet down
and there's no sadness
hands and heads full
old and hostile fists are pounding
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
when he's gone
burn the house down
too proud to come to me
when you were dying
well look at the dash
now you're frying
hands and heads full
old and hostile fist are pounding
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
when he's gone
burn the house down
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
never wimper
hide your feelings
and when he's gone
burn the house downCaptcha
Liedje Samiam Stepson is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stepsonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Samiam Stepson downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stepson in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.