Still Cant Get over You


Baby I'm watching you to see
I don't like the way you've been treating me
I promised you nothing and gave you much more
Making love is all you wanted me for
You're never satisfied, you're never satisfied
If you open up your mind you'll see
That you could be satisfied with me
Baby you criticise my every move
Look can't you see I've got nothing to prove
I've had enough, it's a matter of time
Maybe we'll make it somewhere down the line
I often wonder what I see in you
You don't do the things that I want you to do
I open my eyes and dream it's alright
Maybe we'll make it together tonightCaptcha
Liedje Take That Still Cant Get over You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Still Cant Get over Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Take That Still Cant Get over You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Still Cant Get over You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.