Burning Fire


My heart is true, but the road is long
And I'm a fool, 'cause I do you wrong
It's hard today, to stay in line
But I'll try it all, anything you want
You got it all, you got it all today
You got my soul
CHORUS:
Burning fire
Burning fire
Burning fire
I lost it all, so you can find it
It's hard to breath in this world today
But in mercy is the key of loving
You got it all, you got it all today
You got my soul
CHORUS
So love it hides, behind your silence
And yesterday is gone today
So I will love you now
Like nothing happened
CHORUSCaptcha
Liedje The Kelly Family Burning Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burning Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Kelly Family Burning Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burning Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.