Letra da música de Regine Velasquez: Hindi Na, Ayoko Na

Hindi Na, Ayoko Na


Noon, iwanan mo ko
Hinihintay kong marinig mo lang ang tinig ko
Sa bawat tawag ng pangalan mo
Binihag na bigat sa puso ko

Ngayon ika'y naririto
At ang sabi mo'y ika'y akin mula ngayon
Iwanan na sa limot ang noon
O giliw ko, narito ako

Chorus:
Biglang ligaya ang naramdaman ng pusong
Kay tagal nang naghintay sa'yo
Ngunit ang dulot niyang sakit ay di malimot
Ipagpawalanghanggan mo man
Bulong ng puso ko ay Hindi na, ayoko na

Puso mas malakas sa isip ko
Tibok nito'y di patatalo

O kay ligaya ko sana ngayong nand'rito
Akin, akin ang pag-ibig mo
Ngunit darating ang panahong di ko malimot
Ipaliban mo na lang sa ibang pag-ibig mo pagkat
Ayoko na, ayoko na

Ngunit ang dulot niyang sakit ay di malimot
Ipagpawalanghanggan mo man
Sigaw ng puso ko ay
Hindi na, ayoko naCaptcha
A canção da Regine Velasquez Hindi Na, Ayoko Na é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Hindi Na, Ayoko Na, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Regine Velasquez Hindi Na, Ayoko Na. Nós tentamos as reproduzir as letras de Hindi Na, Ayoko Na de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Regine Velasquez Hindi Na, Ayoko Nano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.