An Ataireachd Àrd


An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
Tha toirm a' chuain
Mar chualas leam 's e nam phàisd'
Gun mhùthadh, gun truas
A' sluaireadh gainneamh na tràgh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
'S na coillten a' siar
Chan iarrain a fhuireach gu bràth
Bha m'inntinn 's mo mhiann
A-riamh air lagan a' bhàigh
Ach iadsan bha fialaidh
An gnìomh an caidreamh 's an àgh
Air sgapadh gun dìon
Mar thriallas ealtain roimh nàmh
Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh nad dhàil
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo là
An àm dhomh bhi suaint'
Am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dèan suas
RiCaptcha
A canção da Runrig An Ataireachd Àrd é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê An Ataireachd Àrd, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig An Ataireachd Àrd. Nós tentamos as reproduzir as letras de An Ataireachd Àrd de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig An Ataireachd Àrdno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.