Anchor End


The worst writers are the ones who fuck up happy endings
The best ones don't bother to type
I've been writing you a letter in my head for months with no reply
When did your interest in me die?
Take this sickening shiv I cut all my friends off with
I lie to those who love me by reciprocating
I wish I felt sincere inside
When I needed you to make me needy, how surprising!
You needed nothing of mine
Take this sinking ship I'll take all my friends down with
because all my friends are anchor end
Piss, drunks, and love These too are found in gutters
I won't throw up
I'm smarter nowCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Anchor End is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anchor Endmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Anchor End downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anchor End in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.