Dead Wild Cat


defecate monkey brains
a piss smell all is well
regurgitate misused function
hell
seedy contractor amoral inbred
rubbercoated asshole
you know how to use it
defecate your brains
shitstain anagram
now its gettin outta hand
fuck form well sink into oblivion
no new news swimmin in semen
cut your throat so you stop breathin
cut itCaptcha
Liedje Beck Dead Wild Cat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Wild Catmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck Dead Wild Cat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Wild Cat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.