Love Ain't Easy


Written by billy burnette, larry henley, and larry keith

Sometimes love is all that matters
Sometimes not worth goin' after
You never know until you go
And just about the time that you think
You've got it
It slips right through that hole in your
Pocket and goes away
What can I say
'cause I've been one time two times three
Times in love and
It ain't easy
Love ain't easy when it's wrong
Love ain't easy when it's strong
You don't remember how good it was
'til it's gone
Love ain't easy I ain't lyin'
Love ain't easy but I keep tryin'
I've been one time two times three times
In love and
Love ain't easy
You don't think twice for the chance to make it
If any love comes along you take it
You may get burned, you never learn
I've been one timetwo times three times
In love
And love ain't easy
Love ain't easy when it's wrong
Love ain't easy when it's strong
You don't remember how good it was
'til it's gone - long gone
Love ain't easy I ain't lyin'
Love ain't easy but I keep tryin'
I've been one time two times three times
In love and love
Ain't easyCaptcha
Liedje Billy Burnette Love Ain't Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Ain't Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Burnette Love Ain't Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Ain't Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.