Letter To My Son


I found myself at the point where we kissed first
On a rooftop overlooking the East London mosque

They said, they said, they said, they said
You can't go around breaking young girl's hearts
I say, I say, I say, I say, keep it casual, easy, babe

And you looked so right in that red dress

Oh, how I'd love to be a rock for you
To be anything you could rely on

So I'll try, I'll try, I'll try, I'll try
But I'll get caught out
So we'll try, we'll try, we'll try, we'll try
But we forget the lines, forget the lines

And you looked so wonderful in the back of the car
Like you could start a hundred wars

See what trouble we could both cause
By the bedroom door, the kitchen floor
I tried, I tried, I tried, I tried, I tried, I tried
I'll leave it unto them to be a father to a son
I tried, I tried, I tried, I tried, I tried, I tried

Forgive me autumn, forgive me autumn
Forgive me autumn, forgive me autumn
Forgive me autumnCaptcha
Liedje Bloc Party Letter To My Son is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Letter To My Sonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Letter To My Son downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Letter To My Son in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.