Open Fire


you're gonna take me apart
with every little thing you think you know
from pieces, to pieces
the lonely leaves are the last to fall

i don't know why, where, or what exactly i didn't do
i've had to take a tougher way
maybe not today

tomorrow tells me
i've got no place to go
so i won't pretend to know
what it is inside that makes me stand beside you
when they open fire

you're gonna take me apart
tap into a small, but noble cause
where nobody's listening
unless you look like something santa bought

i don't know why, where, or what exactly i didn't do
i've had to take a tougher way
maybe not today

tomorrow tells me
i've got no place to go
so i won't pretend to know
what it is inside that makes me stand beside you
when they open fire

will we ever seek forever?
the more we think the less we know

you're gonna take me apart
with every little thing you think you know
from pieces, to pieces
the lonely leaves are the last to fall

i don't know why, where, or what exactly i didn't do
i've had to take a tougher way
maybe not today

tomorrow tells me
i've got no place to go
so i won't pretend to know
what it is inside that makes me stand beside you
when they open fire

they can't be far away
you're gonna take me apart?Captcha
Liedje Caroline's Spine Open Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Open Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Open Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Open Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.