IntroMany have puzzled to whether or not
William Tell ever existed!
What do you think,
Did he or didn't he?
There's so much on this
Earth we will never truly understand
And that's alright
Because if we knew everything,
What would be left to long for?
What else could we be curious about?
What would remain to dream about?
We just came back from a new adventure
We brought back the
Story of William Tell with us
Listen
And when you have heard the end,
Maybe you will also know
If there was a Tell or not

Welcome to the land of the confederation!Captcha
Widget
Liedje Excelsis Intro is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Intro downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intro in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.