Faceless


dig through the dirt
where I now lay
see the penance
that I now pay
I'm alive in the devil's hatred
where nothing is sacred in me
now kiss the throne
of fist and bone

my apathy invades you
my holy will to be
I'll suck the life out from you
and bring you to your knees
I am the blistered one
the man undone, the prodigal son

I - am faceless
I - am soulless
I - am faceless
I - am you

project me deep inside of you
and I will run through you
I am the voice that pulls you down
so profound, it leaves you bound
my apathy invades you
my holy will to be

I am purified inside
I am dignified
I am sanctified

purified dignified sanctified crucified

I - am faceless
I - am soulless
I - am faceless
I - am youCaptcha
Liedje Face of Anger Faceless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Facelessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face of Anger Faceless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faceless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.