Morning Sky


Dreaming of the stars on high
That speak to me in secret sighs
Drifting on a breeze
Only I can feel and hear

~Musical Interlude~

Could it be the sacred wind
That's calling me to now begin
To walk into the dark
Copying the light of tomorrow

Beating of the wings up high
Beyond the earth, beyond the sky
Come now, don't hesitate
Don't look back we got to go now
Don't fear, you'll be safe from now on
Morning sky watching over all

Deep inside so silently my heart will speak
Weeping silently
Memories flickering and shimmering on
Endlessly

~Musical Interlude~

Keep me close to the path
Morning sky watching over all

Moving on the endless mountains up so high
Walk into the light
Your heart will see the path and you will find the way
Just wait and see
Moving on the endless sky up so high
Tomorrow
Will follow any route your promise is today
Just wait and seeCaptcha
Liedje Final Fantasy Series Morning Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Final Fantasy Series Morning Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.