Show Me Your Kingdom


Forever I roam in the night
Demons still chase me, try to destroy me
Illusions won't let me go
The way is so clear, but I feel so distant
Is this my fate? Am I so weak?
In my hands I though I held my fate
Deep inside I know this ain't the end
Show me your kingdom take me with you
Give me the strength buried in my heart
Show me your crown hold my hands tight
I want to be the King of my destiny show me your kingdom
Their eyes tell me to leave
This place is not safe, I have to go now
Enemies come in the night
I'll keep on burning, the flame of existence
Is this my fate? Am I so weak?
In my hands I though I hold my fate
Deep inside I know this ain't the end
Show me your kingdom take me with you
Give me the strength buried in my heart
Show me your crown hold my hands tight
I want to be the King of my destiny show me your kingdomCaptcha
Liedje Highlord Show Me Your Kingdom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Show Me Your Kingdommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Show Me Your Kingdom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Show Me Your Kingdom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.