Hear Me


Take these tears,
Put em in a bottle
Don't let these tears I cry be in vain

Take these tears,
Keep them up in heaven
Water my life with tears like rain

Hear me,
Hear my words unspoken,
Restore my faith in hopin'

Hear me,
I am feeling broken I am broken open

Take this life,
Turn it into something,
I'm afraid it's just wasting time

Turn this life the sun has ripened,
Grow it slowly on the vine
Turn my tears into wine

Turn my tears into wine,
Turn these tears into wine
All that's left of me are traces
Make me stronger in my broken placesCaptcha
Liedje Jim Brickman Hear Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hear Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman Hear Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hear Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.