Chopsticks


I met him at a party and he told me how to drive him home He said he
liked to do it backwards and I said that's just fine with me That way we
can fuck and watch TV It was four am and the light was grey like it
always is in paperbacks He asked if I liked playing jacks I told him I
was good to sixes, but all hell broke loose after that I told him I knew
Julia Roberts when I was twelve at summer camp We didn't say anything
after that I dropped him off and I drove on home cause secretly, I'm timidCaptcha
Liedje Liz Phair Chopsticks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chopsticksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Chopsticks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chopsticks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.