Blue Moon


Blue moon, you saw me standing alone
Without a dream in my heart, without a love of my own

Blue moon, you knew just what I was there for
You heard me saying a prayer for someone I really could care for

And then suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold
I heard somebody whisper 'please adore me'
But when I looked, that moon had turned to gold - oh oh oh

Blue moon, now I'm no longer alone
Without a dream in my heart, without a love of my own
Without a love of my ownCaptcha
Liedje LTJ Blue Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Blue Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.