Sway


I want to say yes to what you say
if there's a movement then I want to sway
get a piece of the action, uh huh
I want to see you in the crowd
and I want to point your face out very loud
and get a piece of the action, uh huh
don't you want a piece of the action
don't you want a piece of the action
yeahoh yeah

'sex-o-fact' it slips in vogue
sells a star, furnishes your home
you get a piece of the action, uh huh
violence on the silver screen
you got the most fashionable death since james dean
you get a piece of the action, uh huhCaptcha
Widget
Liedje Ocean Colour Scene Sway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ocean Colour Scene Sway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.