Desperate Balls


You always tried to be so nice
But always got it wrong
Day by day you played your games with me
But there's no way you'll win

But the time has come
I'll start another light
And now I'm gonna stand
Stand on my own - I've always been a man

Kick your desperate balls
It's my command the mighty fall
Kick your desperate balls
Received the blow forever tall
You got desperate balls

Double talk and desperate lies
You failed to see and recognize
So sorry for your puny minds
No salvation for your kind

You tried to take me on
For you I'm way too strong
I showed you how to stand
Stand on my own - I'll always be a man

Kick your desperate balls
So watch your back or I might call
Kick your desperate balls
From left or right or from below
You got desperate balls

You call those balls?
Feel the weight of mine!

You tried to take me on
For you I'm way too strong
I showed you how to stand
Stand on my own - I'll always be a man

Kick your desperate balls
It's my command the mighty fall
Kick your desperate balls
Received the blow forever tall

Kick your desperate balls
So watch your back or I might call
Kick your desperate balls
From left or right or from below
You got desperate balls

Feel the weight of mine!Captcha
Liedje U.D.O. Desperate Balls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desperate Ballsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Desperate Balls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desperate Balls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.